Fáilte

ANSEO A THOSAÍONN D’AISTEAR CHUIG DO SHEIRBHÍS FOSTAÍOCHTA CEANTAR ÁITIÚIL

Is seirbhís tacaíochta fostaíochta é do Sheirbhís Fostaíochta Ceantar Áitiúil (LAES) a sholáthraíonn Comhpháirtíocht Leader Chill Chainnigh (KLP) faoi chonradh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí. Soláthraíonn KLP na Seirbhísí Fostaíochta Ceantar Áitiúil (LAES) i gCill Chainnigh agus i gCeatharlach.

Cuireann LAES na deiseanna, na scileanna, an oiliúint agus an tacaíocht ar fáil do chuardaitheoirí poist chun neamhspleáchas airgeadais a bhaint amach, cibé chun fostaíocht lánaimseartha a fháil nó gnó a bhunú.

FÁILTE GO SEIRBHÍS LAES!

Mar chuardaitheoir poist a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist ó Intreo,

Iarradh ort an tseirbhís seo a úsáid chun tacaíocht a fháil i dtreo post a fháil nó do ghnó féin a bhunú.

COMHLÍON AN GEALLADH ATÁ FÚT!

Tugann ár seirbhís fostaíochta an deis duit an gealladh atá fút a chomhlíonadh, is cuma cad iad na spriocanna gairme atá agat. Is féidir linn comhairle agus tacaíocht a thabhairt duit chun tús a chur leis an aistear i dtreo do spriocanna a bhaint amach.

Tacaíocht

TACÚ LEAT CHUN POST OIRIÚNACH INBHUANAITHE LÁNAIMSEARTHA A FHÁIL TRÍ:

 • Oibriú leat ar bhonn aonair go ceann 12 mhí.
 • Plean dhul chun cinn pearsanta a aontú leat (sraith tascanna agus gníomhaíochtaí a aontóidh tú a dhéanamh mar chabhair chun fostaíocht lánaimseartha a fháil).
 • Deiseanna oiliúna agus athoiliúna a aithint a chuirfidh le do chumas fostaíocht a fháil; agus
 • Tú a chur i dteagmháil le fostóirí a bhfuil folúntais agus poist acu atá ‘oiriúnach’ do do scileanna.

SEIRBHÍSÍ FOSTAÍOCHTA LÁN-INROCHTANA AGUS OIFIG FOR-ROCHTANA SAN ÁIREAMH

 • De ghnáth beidh an t-ionad is gaire duit laistigh d’aistear 60 nóiméad sa charr nó ar iompar poiblí.
 • Táimid ar oscailt ó 9 go 5 gach lá (Luan go hAoine). Cuirimid tacaíocht sholúbtha ar fáil lasmuigh de na huaireanta sin.
 • Inár n-ionaid, beidh rochtain agat ar áiseanna TF chun poist a chuardach. Cuirimid aon oiliúint is gá ort chun go mbeidh tú in ann na háiseanna sin a úsáid.

TACAÍOCHT PHEARSANTA Ó DO SHAINOIFIGEACH CÁIS AONAIR

Ó thús deireadh an chláir, gheobhaidh tú tacaíocht láidir ó do shainoifigeach cáis.

Seo na buntáistí a thabharfaidh sé sin duit:

Ainm, ríomhphost agus uimhir theileafóin an tsainoifigigh cháis a thugtar duit.

• Cruinniú pearsanta, duine le duine, le do chásoibrí laistigh de 15 lá ón uair a chuirtear d’ainm ar aghaidh.

• Measúnacht tosaigh, mar a líonfaidh tú isteach ceistneoir féinmheasúnaithe faoi threoir. Cabhróidh do fhreagraí linn aithne a chur ort agus tacú leat ar shlí níos éifeachtaí.

• Plean Dul Chun Cinn Pearsanta (PPP) a chruthú le do chásoibrí, a dhéanfaidh measúnú ar do scileanna, taithí, riachtanais agus spriocanna oibre. Beidh do PPP bunaithe ar do riachtanais aonair tacaíochta agus ar do spriocanna fostaíochta, chomh maith leis na torthaí ó do cheistneoir féinmheasúnaithe treoraithe, lena n-áireofar sceideal spriocanna atá dírithe ar phoist.

• Beidh cruinniú foirmiúil athbhreithnithe agat le do chásoibrí (gach 12 seachtain). Cuirfidh athbhreithnithe ar ár gcumas oibriú leat chun an PPP a thabhairt suas chun dáta de réir mar a athraíonn do riachtanais tacaíochta agus do chúinsí.

Táimid anseo chun gach tacaíocht is gá a thabhairt duit

le linn an chláir agus iarrfar ort teacht chuig ionad uair sa mhí chun labhairt

chuig d’Oifigeach Cásanna.

Príomhsheirbhísí

PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

Oibreoidh do chásoibrí leat tríd ár bpríomhsheirbhísí chun gur féidir leat tuiscint a fháil ar cad iad na poist atá ar fáil i do cheantar agus cad iad na cinn is fearr a d’oirfeadh duitse.

Clúdóidh an tseirbhís:

 • Tacaíocht agus oiliúint chun ardáin éagsúla cuardaigh poist a úsáid go héifeachtach.
 • Cóitseáil do phoist, seirbhísí bróiceara poist, agus meaitseáil poist.
 • Tacaíocht duine le duine agus grúpsheisiúin chun do scileanna digiteacha a fheabhsú.
 • Ceardlanna maidir le CVanna a scríobh agus ullmhú d’agallamh.
 • Tacaíocht rialta ó do chásoibrí tar éis duit post a fháil go ceann 17 seachtaine.

Spriocsheirbhísí

SPRIOCSHEIRBHÍSÍ

Clúdóidh an tseirbhís:

 • Cuirfimid tacaíocht níos oiriúnaithe duitse agus dírithe ortsa chun gur féidir leat aon riachtanais nó bacainní eile ar fhostaíocht a réiteach.
 • Meantóireacht agus ceardlanna forbartha pearsanta.
 • Tacaíochtaí sláinte & folláine.
 • Rochtain ar sheirbhísí áitiúla ónár n-ionaid agus comhairle maidir le heagraíochtaí speisialtóra pobail (ar aon dul le do chuid riachtanas).
 • Comharthaí i dtreo oiliúint sheachtrach agus cláir taithí oibre i do cheantar.

Athbhreithniú

DEIREADH LEIS AN GCLAR-ATHBHREITHNIÚ

Ag deireadh an chláir, gheobhaidh tú do PPP deiridh chun clár LAES a fhágáil. Sa PPP seo beidh naisc chuig tacaíocht eile, litir tharchuir, agus sonraí aon taithí oibre, fostaíocht nó oiliúna a rinne tú fad a bhí tú ar an gclár.

AISEOLAS STRUCHTÚRTHA AGUS PRÓISEAS GEARÁNAITHE

Beidh deiseanna rialta agat chun aiseolas a thabhairt ar an tseirbhís a fhaigheann tú, i suirbhéanna tréimhsiúla ar líne agus trí chúrsaí a phlé leis an bhfoireann inár n-ionaid. Cuirfear torthaí agus gníomhartha a éiríonn as d’aiseolas in iúl duit.

Beidh ár bPróiseas Gearánaithe ar taispeáint san ionad agus ar an láithreán gréasáin agus beidh cóip de sa Phaca Fáilte. Nuair a fhaighimid gearán scríofa, admhóimid é laistigh de thrí lá oibre agus cuirfear an toradh in iúl (i scríbhinn) laistigh de 15 lá oibre.

TEAGMHÁIL

DÉAN TEAGMHÁIL LINN FAOIN tSEIRBHÍS SEO

Oifigí LAES Chill Chainnigh & Cheatharlach

laes@cklp.ie

10 Cúirt Phádraig, Sráid Phádraig,

Cill Chainnigh, R95 X67

Aonad 6a, Ionad Siopadóireachta Cheatharlach,

Ascaill Uí Chinnéide, Ceatharlach

Gheobhaidh gach duine ainm agus uimhir theileafóin an oifigigh

LAES a shanntar dóibh.